Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Hướng dẫn gieo cấy giống lúa chất lượng ĐD2

Hướng dẫn gieo cấy giống lúa chất lượng ĐD2

Hướng dẫn gieo cây giống lúa lai 3 dòng Đại Dương 8

Hướng dẫn gieo cây giống lúa lai 3 dòng Đại Dương 8

Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa lai 3 dòng Đại Dương 1

Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa lai 3 dòng Đại Dương 1

Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6

Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6