Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

 

Năng xuất vụ đầu tiên triển khai tại Tân Yên, Bắc Giang đạt: 70kg/sào (Bắc bộ).

Đây là tiền đề để công ty phát triển mở rộng sản xuất cho các vụ tiếp theo.