Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Mô hình bộ máy tổ chức của Tổng Công ty

 

 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám đốc

1

Bà Nguyễn Thị Hiền

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

2

Ông Vũ Quang Anh 

QGĐ Thường trực

3

Ông Vũ Văn Đồng 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị 

4

Bà Lê Mai Lan 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị 

5

 

Ông LOU YUNFEI

Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Tham mưu chiến lược

 

   


 

Ban kiểm soát

1

Ông Nguyễn Văn Thắng

Trưởng Ban kiểm soát

2

Ông Nguyễn Văn Học

Thành viên Ban kiểm soát

3

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Thành viên Ban kiểm soát