Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

1. Công ty Đại Dương cùng giám đốc viện ngô thăm các giống ngô mới tại Viên Ngô Quý Châu, Trung Quốc

2. Thăm cánh đồng nhân giống ngô mới